ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
        ระดับชั้น            4/1      4/2       4/3     4/4     4/5     4/6    4/7    4/8     4/9    4/10
  
                                   4/11    4/12    4/13   4/14   4/15   4/16


         ระดับชั้น           5/1     5/2      5/3       5/4      5/5     5/6    5/7    5/8    5/9    5/10
  
                                   5/11    5/12    5/13    5/14    5/15    5/16         ระดับชั้น           6/1     6/2        6/3     6/4      6/5     6/6    6/7   6/8   6/9    6/10
  
                                   6/11    6/12    6/13    6/14     6/15   6/16