ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน1

        ระดับชั้น          1/1     1/2      1/3      1/4     1/5     1/6    1/7    1/8    1/9    1/10
  
                                  1/11    1/12    1/13   1/14    1/15   1/16  
           
        ระดับชั้น        2/1      2/2      2/3      2/4      2/5     2/6     2/7    2/8    2/9    2/10
  
                                2/11    2/12    2/13    2/14    2/15   2/16 

                            
     ระดับชั้น         3/1     3/2      3/3     3/4     3/5     3/6   3/7    3/8    3/9    3/10
  
                             3/11    3/12   3/13   3/14    3/15   3/16